Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

Máy thổi khí Chuanfan Máy thổi khí con sò Ring blower

Máy thổi khí Chuanfan Quạt thổi khí con sò Ring blower

Máy thổi khí Chuanfan RB-200S Công suất 0.18 kW Điện áp 1 pha 220VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 6/7 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 0.6 m³/min(max) Độ ồn (dB): 60 Khối lượng (Kg): 7

Máy thổi khí Chuanfan RB-400S 


Công suất 0.37 kW Điện áp 1 pha 220VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 9/10 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 1.3 m³/min(max) Độ ồn (dB): 65 Khối lượng (Kg): 12

Máy thổi khí Chuanfan RB-750S 

Công suất 0.75 kW Điện áp 1 pha 220VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 13 / 16 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 2 m³/min(max) Độ ồn (dB): 67 Khối lượng (Kg): 15


Máy thổi khí Chuanfan RB-022S 

Công suất 1.5 kW Điện áp 1 pha 220VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 6/7 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 3.2 m³/min(max) Độ ồn (dB): 70 Khối lượng (Kg): 25


Máy thổi khí Chuanfan RB-200 

Công suất 0.18 kW Điện áp 3 pha 220/380VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 9/10 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 0.6  m³/min(max) Độ ồn (dB): 60 Khối lượng (Kg): 7Máy thổi khí Chuanfan RB-400 

Công suất 0.37 kW Điện áp 3 pha 220/380VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 9/10 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 1.3 m³/min(max) Độ ồn (dB): 65 Khối lượng (Kg): 12


Máy thổi khí Chuanfan RB-750 

Công suất 0.75 kW Điện áp 3 pha 220/380VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 13 / 16 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 2 m³/min(max) Độ ồn (dB): 67 Khối lượng (Kg): 14


Máy thổi khí Chuanfan RB-022 

Công suất 1.5 kW Điện áp 3 pha 220/380VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 17 / 18 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 3.2 m³/min(max) Độ ồn (dB): 70 Khối lượng (Kg): 23


Máy thổi khí Chuanfan RB-023 

Công suất 2.2 kW Điện áp 3 pha 220/380VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 18 / 21 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 3.2 m³/min(max) Độ ồn (dB): 70 Khối lượng (Kg): 25


Máy thổi khí Chuanfan RB-033 

Công suất 2.2 kW Điện áp 3 pha 220/380VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 20 / 20 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 5 m³/min(max) Độ ồn (dB): 70 Khối lượng (Kg): 30

Máy thổi khí Chuanfan RB-035 

Công suất 3.7 kW Điện áp 3 pha 220/380VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 22 / 29 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 5 m³/min(max) Độ ồn (dB): 70 Khối lượng (Kg): 39


Máy thổi khí Chuanfan RB-055 

Công suất 3.7 kW Điện áp 3 pha 220/380VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 22 / 24 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 7 m³/min(max) Độ ồn (dB): 77 Khối lượng (Kg): 45

Máy thổi khí Chuanfan RB-057 

Công suất 5.5 kW Điện áp 3 pha 220/380VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 26 / 30 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 7 m³/min(max) Độ ồn (dB): 77 Khối lượng (Kg): 52


Máy thổi khí Chuanfan RB-077 

Công suất 5.5 kW Điện áp 3 pha 220/380VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 22 / 30 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 9 m³/min(max) Độ ồn (dB): 80 Khối lượng (Kg): 61

Máy thổi khí Chuanfan RB-0710 

Công suất 7.5 kW Điện áp 3 pha 220/380VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 23 / 30 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 9 m³/min(max) Độ ồn (dB): 80 Khối lượng (Kg): 68

Máy thổi khí Chuanfan RB-110 


Công suất 7.5 kW Điện áp 3 pha 220/380VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 21 / 23 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 10 m³/min(max) Độ ồn (dB): 80 Khối lượng (Kg): 70

Máy thổi khí Chuanfan RB-1515 

Công suất 11 kW Điện áp 3 pha 220/380VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 20 / 18 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 19 m³/min(max) Độ ồn (dB): 90 Khối lượng (Kg): 150

Máy thổi khí Chuanfan RB-1520 

Công suất 15 kW Điện áp 3 pha 220/380VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 26 / 24 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 19 m³/min(max) Độ ồn (dB): 90 Khối lượng (Kg): 180


Máy thổi khí Chuanfan RB-1525 

Công suất 19 kW Điện áp 3 pha 220/380VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 32 / 30 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 19 Độ ồn (dB): 90 Khối lượng (Kg): 190


MÁY THỔI KHÍ CHUANFANVIDEO MÁY THỔI KHÍ CON SÒ
QUẠT THỔI KHÍ CON SÒ